SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S KARTICO ZVESTOBE

1. Kartica Zvestobe

1.1) Kartica Zvestobe imetnikom ob njeni predložitvi omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko koristijo v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja na navedenih prodajnih mestih, na območju Republike Slovenije.

1.2) Kartica Zvestobe ni plačilna kartica.

1.3) Posameznik, ki sklene pristopno pogodbo k programu Kartice Zvestobe, izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji uporabe in se v celoti strinja z njihovo uporabo. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani: https://www.ten-net.si ter v naših poslovalnicah.

1.4) Bodoči imetnik Kartice Zvestobe s svojim podpisom na Pristopni izjavi k programu Kartice Zvestobe dovoljuje, da lahko izdajatelj kartice ob izdaji kartice preveri vse podatke, navedene na Pristopni izjavi in jih elektronsko obdela, ni pa jih dolžen preverjati. Imetnik Kartice Zvestobe (v nadaljevanju: imetnik) odgovarja, da so vsi podatki, ki jih je posredoval izdajatelju na obrazcih, povezanih z izdajo in uporabo Kartice Zvestobe resnični in točni. Imetnik je obvezan vsako spremembo podatkov, sporočiti v roku 15 dni od nastanka spremembe. Sprememba se sporoči pisno v poslovalnici izdajatelja s podpisano izjavo o spremembi podatkov. Spremembe bodo upoštevane v roku 5 dni od podpisa izjave o spremembi. Izdajatelj ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala iz naslova napačno posredovanih podatkov.

1.5) Kartica Zvestobe se izda v fizični obliki posamezniku ob podpisu pogodbe.

2. Izdajatelj Kartice Zvestobe

2.1) Izdajatelj Kartice Zvestobe (v nadaljevanju: izdajatelj) je družba TEO - TEN, D.O.O., podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ljutomer, Ulica V. prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: izdajatelj).

3. Imetnik Kartice Zvestobe

3.1) Kartico Zvestobe lahko samostojno pridobi le fizična oseba, starejša od 18 let.

3.2) Pravne osebe in samostojni podjetniki Kartice Zvestobe ne morejo pridobiti.

3.3) Vsak imetnik je upravičen do izdaje ene kartice. Fizična oseba z istimi podatki (ime, priimek, rojstni datum, naslov), kot jih že ima obstoječi imetnik kartice, nove kartice ne more pridobiti.

4) Pridobitev Kartice Zvestobe

4.1) Kartica Zvestobe se izda imetniku v naših poslovalnicah, z osebnim dokumentom in ustrezno izpolnjeno pogodbo o pristopu k programu Kartice Zvestobe, ki je na voljo v naših poslovalnicah. Izjavo je potrebno izpolniti, lastnoročno podpisati in oddati v naši poslovalnici. Kartico imetniku izdamo takoj ob podpisu pristopne izjave.

5. Pravice imetnika Kartice Zvestobe

5.1 Kartico Zvestobe lahko imetnik uporablja v vseh poslovalnicah na območju Republike Slovenije ter v spletni trgovini https://www.ten-net.si.

5.2. Imetnik lahko pravice iz Kartice Zvestobe uporablja s predložitvijo plastične kartice. Kartico v plastični obliki lahko imetnik na lastno odgovornost posreduje v uporabo tudi izbranim osebam, pri čemer izdajatelj ne prevzema odgovornosti za uporabo Kartice Zvestobe.

5.3. Imetnik Kartice Zvestobe ima pravico sodelovati v posebnih akcijah oziroma koristiti posebne ugodnosti (npr. popuste), ki so namenjene izključno imetnikom. Izdajatelj si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.

5.4. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, izdajatelj imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova kartice.

5.5. Imetnik se lahko za več informacij obrne na telefonsko številko 041 397 650 ali na elektronski naslov teoten@teoten.si.

5.6. Kartica se izda za nedoločen čas, imetnik pa jo lahko kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove s podpisom izjave o odstopu od pogodbe programa Kartice Zvestobe, ki ga imetnik lahko dobi na spletni strani TUKAJ ali fizično v poslovalnici. Odpoved začne veljati, ko izdajatelj prejme pisno odpoved na naslov: marko.mihalic@teoten.si ali jo sprejme v poslovalnici. Če posameznik odpove kartico, ne bo mogel več izkoristiti ugodnosti, ki so določene v pristopnem obrazcu in teh splošnih pogojih.

5.7. Imetniki kartice imajo pravico nakupovati v spletni trgovini izdajatelja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine izdajatelja in so upravičeni do določenih popustov.

6. Izguba, uničenje ali kraja Kartice Zvestobe

6.1. V primeru izgube, odtujitve, poškodbe ali uničenja Kartice Zvestobe mora imetnik to čimprej sporočiti izdajatelju. Imetnik lahko zahteva novo Kartico Zvestobe po tem ko izpolni in podpiše obrazec Nadomestilo izgubljene kartice, ki ga prejme v vseh poslovalnicah.

6.2. V primeru, da je kartica imetniku odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti kartice s strani tretjih oseb ali morebitne druge zlorabe kartice s strani tretjih.

6.3. Nadomestno kartico je mogoče izdati le imetniku.

7. Spremembe

7.1. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve programa Kartic Zvestobe (pogoji za pristop, ugodnosti vezane na Kartico Zvestobe, …) in/ali pogojev njene uporabe. O slednjem vsaj en mesec vnaprej obvesti imetnike z javno objavo v poslovalnicah. Nobena sprememba, vključno s prekinitvijo programa Kartic Zvestobe, imetniku ne daje pravice do kakršnegakoli nadomestila.

7.2. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. Morebitne spremembe splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani https://www.ten-net.si ter v naših poslovalnicah. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave.

8. Zbiranje, obdelava in varovanje osebnih podatkov

8.1. Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembno. Izdajatelj se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

8.2. Upravljavec osebnih podatkov je družba TEO - TEN, D.O.O., podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ljutomer, Ulica V. prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer, vpisana v poslovni register Republike Slovenije pod matično številko 5499291000, davčno številko: SI 14329808, ki jo zastopa direktorica Horvat Mihalič Natalija. Osebnih podatkov imetnikov kartice zvestobe, ne bomo posredovali drugim družbam.

8.3. Osebne podatke imetnika Kartice Zvestobe hranimo na imetnikovem računu pod številko kartice in jih obdelujemo za prijavo v program, z namenom izvajanja programa Kartice Zvestobe, obveščanja o odpoklicih izdelkov, preverjanja skladnosti uporabe Kartice Zvestobe s temi splošnimi pogoji in za namene neposrednega trženja.

8.4. Osebne podatke kupcev, ki sklenejo Pristopno pogodbo k programu Kartice Zvestobe, zbiramo samo v obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbe na podlagi b alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

8.5. Za sklenitev Pristopne pogodbe k programu Kartice Zvestobe nam morate posredovati naslednje podatke: ime, priimek, rojstni datum, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država, telefonska številka ter elektronski naslov. Sklenitev Pristopne pogodbe k programu Kartice Zvestobe brez posredovanja teh podatkov ni mogoča.

8.6. Izdajatelj bo imetnika zvestobe o novostih, vezanih na kartico zvestobe, obveščal preko kontaktov, ki jih bo imetnik posredoval.

8.7. V kolikor bi bilo zaradi varovanja zdravja to potrebno, bomo kontaktne podatke imetnikov kartice zvestobe uporabili za obveščanje kupcev o odpoklicih izdelkov na podlagi d alineje 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

8.8. Podatki imetnikov se bodo hranili ves čas trajanja Pristopne pogodbe k programu Kartice Zvestobe. Imetnik kartice lahko kadarkoli odstopi od Pristopne pogodbe k programu Kartice Zvestobe. Odstopno izjavo lahko imetnik poda osebno v poslovalnici izdajatelja s predložitvijo osebnega dokumenta. Takoj po prejemu odstopne izjave preneha članstvo v programu Kartice zvestobe, imetnik pa je dolžan vrniti (ali uničiti) Kartico Zvestobe, in sicer najkasneje 3 dni po podaji odstopne izjave. Izdajatelj bo nemudoma, vendar najkasneje v roku 3 dni po prejemu odstopne izjave blokiral dostop do osebnih podatkov prejemnika za namene beleženja in obračunavanja ugodnosti. Podatke imetnikov bo izdajatelj izbrisala po preteku 6 let od prenehanja članstva v programu Kartice Zvestobe, razen če bi davčni predpisi določali daljše trajanje hrambe.

10. Neposredno trženje

10.1. Za zgoraj navedeni namen – za vaše obveščanje o akcijah, posebnih ponudbah (neposredno trženje) uporabljamo naslednje podatke: ime, priimek, rojstni datum, naslov, elektronska pošta, telefonska številka.

10.3. Profiliranja kupcev in avtomatiziranega sprejemanja odločitev v smislu 13. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679) ne izvajamo.

11. Vaše pravice

11.1. Kadarkoli lahko zahtevate vpogled v katalog zbirk svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Pravico imate zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o vas, zahtevati popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave in pravico podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, pri čemer lahko določite naj se podatki pošljejo vam ali tretji osebi, kot določajo členi 15 - 22 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EUR 2016/679).

11.2. Vse navedene zahtevke prosimo da podate pisno v poslovalnicah. Vašo zahtevo bomo izpolnili v roku 1 meseca, ta rok se v primeru utemeljenih razlogov lahko podaljša za največ dva meseca.

11.3. Če menite, da je prišlo do nepravilne obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo na Urad informacijskega pooblaščenca, Zaloška cesta 59, Ljubljana, www.ip-rs.si.